Kinh Trường Thọ Diệt Tội: Hành Trình Tìm Đến An Lạc

thumb

Sự Trở Về Tự Nhiên

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh – Bước Đi Khám Phá Chân Lý

Một ngày nọ, Quán Tự Tại Bồ Tát đã rời bỏ thiên đường để tìm kiếm sự giác ngộ sâu sắc. Ngài đã tiến vào một thế giới không chói lóa, không đẹp, không rực rỡ. Sống, suy nghĩ, hành động, tồn tại, tất cả đều không thật sự tồn tại.

Quán Tự Tại Bồ Tát đã nhận ra rằng không có quy tắc nào tồn tại cả, không sinh, không diệt, không cấu thành, không tồn tại mãi mãi. Không có màu sắc, hình dáng, mùi hương, vị giác hoặc bất kỳ khái niệm nào. Không có thứ gì có thể nhìn thấy, không có điều gì có thể nghe thấy, không có gì để cảm nhận hoặc hiểu biết. Không có tâm, không có tư duy, không có ý thức. Không có sự tồn tại và không có sự hư mất. Không có sự đau khổ, không có sự sưu tập, không có con đường. Không có sự định rõ và không có sự thành công.

Từ sự hiểu biết vô điều kiện này, Bồ-tát đã khám phá ra bí quyết để thoát khỏi sự khổ đau – Bát Nhã Ba La Mật Đa chú. Đây là chú vô tận mà Bồ-đề Tát Đỏa đã truyền lại cho chúng ta. Chú này có thể loại bỏ mọi sự chấp nhận đau khổ.

Bát Nhã Ba La Mật Đa chú là chìa khóa tối thượng, chìa khóa của sự giải thoát. Đọc và thực hành chú này:

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha.

Bát Nhứt Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ Đà La Ni

“Namo Amitabha” – Cảm Nhận Vẻ Đẹp Vô Thượng

Trái tim của Phật A-di-đà tỏa sáng bởi vẻ đẹp đầy chói lọi. Khiến tinh thần ta trở nên trang nghiêm. Trong vô vàn biển khơi, năm sinh ngập tràn như nước trong mắt biếc. Vô vàn Phật hiện hữu, vô vàn Bồ-tát xuất hiện. Vô vàn nguyện ước giải thoát chúng sanh. Chín sản phẩm Hoa Sen Vàng giải thoát đã được trao cho chúng ta.

Trong vũ trụ của Phật A-di-đà, có một thế giới an lành phương Tây, và con xin nguyện được sanh vào đó. Con kính chúc lễ Từ Bi và nguyện vãng sanh.

Namo Nam Mô Tây phương Cực Lạc Đại Thế Âm Bồ-tát.
Namo Nam Mô Đại Thế Chí Bồ-tát.
Namo Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ-tát.
Namo Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát.

Sám Khể Thủ: Hành Trình Tìm Đến An Lạc

Con xin cúi lạy chốn an lành phương Tây. Con xin tiếp dẫn Đại Đạo Sư và tất cả chúng sanh trong cuộc sống tu theo Đạo. Con nguyện vãng sanh và xin ơn Từ Bi thương nhiệt thọ.

Con xin nguyện khắp nơi, trong bốn ân ba cõi, chúng sanh trong pháp giới, tìm đến con đường Bồ-đề và kiếm được sự bình an. Con xin nguyện sanh vào Tịnh Độ và được trở thành người con của Chín Phẩm Hoa Sen.

Con xin dâng công đức này đến tất cả mọi người. Đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo. Con quy y Phật và xin nguyện cho tất cả chúng sanh có lòng biết ơn vô thượng. Con quy y Pháp và xin nguyện cho tất cả chúng sanh hiểu biết và thông suốt như biển. Con quy y Tăng và xin nguyện cho tất cả chúng sanh trở thành những người điều hành tất cả mọi việc mà không có sự sợ hãi.