Các bước lập dự án đầu tư xây dựng và thủ tục lập dự án đầu tư

thumb

Đầu tư xây dựng là một quy trình phức tạp và có nhiều bước thủ tục phải tuân thủ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các bước lập dự án đầu tư xây dựng và những thủ tục cần thiết trong quá trình này.

I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÀ GÌ?

Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất liên quan đến việc sử dụng vốn để xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển và duy trì chất lượng công trình. Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, dự án được thể hiện qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Hoạt động xây dựng bao gồm các công việc như lập quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu công trình và bàn giao công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành và bảo trì.

2. CÁC LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Hiện nay, có rất nhiều các loại dự án đầu tư xây dựng công trình khác nhau. Quy trình, thủ tục và cách thực hiện cũng khác nhau tùy theo từng nhóm dự án. Cách phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình được xác định theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình được xác định theo quy mô, tính chất và loại công trình. Có 4 nhóm dự án đầu tư xây dựng công trình:

 • Dự án quan trọng quốc gia
 • Dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A
 • Dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm B
 • Dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm C

Mỗi nhóm dự án có các tiêu chí quy mô, tính chất và loại công trình được quy định cụ thể và chi tiết tại Phụ lục số 01 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

3. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Theo quy định tại khoản 1 điều 50 Luật Xây dựng 2014, quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng bao gồm 3 giai đoạn:

a. Chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng

Các nội dung dự án đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị bao gồm:

 • Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có)
 • Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng
 • Thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án

Xin chủ trương đầu tư, quy hoạch, giao đất, thuê đất và giải phóng mặt bằng là những thủ tục cần thiết trong quá trình này.

b. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Giai đoạn này bao gồm các nội dung sau:

 • Bàn giao, chuẩn bị mặt bằng dự án
 • Khảo sát, đầu tư xây dựng
 • Thi công xây dựng công trình

Trong giai đoạn này, cần lựa chọn nhà thầu thi công và giám sát quá trình thi công. Nghiệm thu công trình và bàn giao công trình hoàn thành cũng là một phần quan trọng trong giai đoạn này.

c. Kết thúc xây dựng và đưa vào sử dụng

Nội dung cơ bản trong giai đoạn này bao gồm:

 • Hoàn công công trình dự án xây dựng
 • Quyết toán, kiểm toán hạch toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản
 • Chứng nhận sở hữu công trình
 • Bảo hành công trình xây dựng và đưa vào sử dụng

Tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể và yêu cầu của dự án, các nội dung quản lý dự án xây dựng về kỹ thuật có thể thực hiện đúng trình tự hoặc kết hợp đồng thời các công việc của các giai đoạn khác.

4. QUY TRÌNH, NỘI DUNG LẬP BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰNG CÔNG TRÌNH

Mỗi giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng có rất nhiều công việc, trong đó có những công việc then chốt phải tuân thủ quy trình và thủ tục lập dự án đầu tư xây dựng cụ thể.

Quy trình, thủ tục lập dự án đầu tư xây dựng bảo gồm:

a. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình quan trọng quốc gia:

 • Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình trình Quốc hội thông qua chủ chương và cấp phép đầu tư

b. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A:

 • Lập dự án đầu tư xây dựng (bao gồm thuyết minh dự án và thiết kế cơ sở)

c. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm B:

 • Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng

d. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm C:

 • Lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng

Nội dung của báo cáo đầu tư dự án xây dựng gồm các thông tin cần thiết về dự án như quy mô, diện tích, công suất, hạng mục xây dựng, nguồn vốn, phương án huy động vốn, thời gian khởi công và hoàn thành.

5. CHI PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng, có những chi phí cần thiết phải chi trả. Dưới đây là một số chi phí quan trọng:

a. Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng:

 • Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng
 • Chi phí tư vấn đầu tư dự án xây dựng

b. Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng:

 • Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

c. Chi phí quản lý dự án xây dựng công trình:

 • Chi phí quản lý dự án xây dựng

Chi phí lập dự án, thẩm định dự án và quản lý dự án được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật.

II. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LÀ GÌ?

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng là một tổ chức sự nghiệp công công lập, hoạt động theo nguyên tắc tự bảo đảm về kinh phí hoạt động. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng được thành lập bởi Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có nhiệm vụ làm chủ đầu tư và quản lý dự án đầu tư xây dựng, bàn giao công trình cho cơ quan, đơn vị quản lý vận hành, khai thác sử dụng.

2. NHIỆM VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có nhiệm vụ thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, bàn giao công trình và tư vấn quản lý dự án đối với các dự án khác khi cần thiết.

3. THẨM QUYỀN, CÁCH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Quyền thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan quản lý như Bộ, UBND tỉnh và UBND quận/huyện.

4. NỘI DUNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Các nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng bao gồm quản lý về phạm vi, kế hoạch, khối lượng công việc, chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn, môi trường, thông tin công trình và hồ sơ quản lý dự án.

Trong quá trình quản lý dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện hoặc giao ban quản lý dự án, tổng thầu thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định.

Trên đây là những thông tin cơ bản về các bước lập dự án đầu tư xây dựng và thủ tục lập dự án đầu tư. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về quy trình và các quy định liên quan đến việc thực hiện một dự án đầu tư xây dựng công trình.